Rezerwacja

Wypełnij formularz rezerwacji:

Data przyjazdu*:
Data wyjazdu*:
Posiłek w dniu przyjazdu*:
E-mail kontaktowy*:
Tel. kontaktowy*:
Pokój*:
Imię* :
Nazwisko* :
Uwagi:
*Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem rezerwacji i w pełni go akceptuję.
*Złożenie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Apartament Mielno na potrzeby realizacji zapytania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia zapytania. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Dane są wysyłane tylko do właściciela strony. Administratorem danych jest Biuro Wypoczynku POLONEZ Jerzy Sarnik Dom Wczasowy LIMBA ul. Górnośląska 5 43-460 Wisła.
 
* pole wymagane
Proszę czekać

ładowanie

REGULAMIN

§ 1

 1. Gość dokonując rezerwacji telefonicznej, płatności zadatku, lub całej kwoty za pobyt w Domu Wczasowym LIMBA oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin jest dostępny w recepcji Ośrodka oraz na stronie dwlimba.pl.pl
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do:
  a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
  b) zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
  c) stosowania się do poleceń obsługi i służb porządkowych,
  d) przestrzegania zasad i przepisów BHP i P-POŻ.

§ 2

 1.  Goście Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu.
 2.  Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
 3.  Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą (Opiekunem), a pobyt ich w Ośrodku możliwy jest tylko pod opieką i na odpowiedzialność Opiekuna.
 4.  Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z Gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 5.  Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

§ 3

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji gwarantowanej jest wpłacenie zadatku w wysokości 40% wartości pobytu w terminie 7 dni od momentu dokonania rezerwacji wstępnej (on-line lub telefonicznej). 
 2. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 3. Zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 4. Pozostałą kwotę (60%) proszę wpłacić przed przyjazdem lub najpóźniej w dniu przybycia.
 5. Przelew proszę zrealizować na rachunek bankowy:
  Biuro Wypoczynku Polonez 43-460
  Wisła , Górnośląska 5
  nr konta bankowego : 85 1050 1096 1000 0001 0123 4706
 6. Dokonując wpłaty zadatku w tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko, termin pobytu, liczbę osób oraz adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego.  Dokonujac rezerwacji należy zgłosić jeżeli jest dziecko 3-12 lat. Dzieci do 3 lat przebywają w Ośrodku bezpłatnie- bez świadczeń , w dniu przyjazdu należy udokumentować wiek dziecka.
 7. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku, a skrócenie pobytu nie uprawnia do zmniejszenia opłaty za niewykorzystany okres.
 8. Opłata miejscowa pobierana jest według stawek Gminy Wisła na dany rok w dniu przyjazdu.
 9. Właściciel Ośrodka może odmówić przyjęcia Gościa, który m.in.: odmówi dopełnienia formalności meldunkowych , podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Ośrodka lub mieniu bądź osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku, w stosunku do którego istnieją roszczenia ze strony Właściciela ośrodka.

§ 4

 1.  Osoba wynajmująca pokój  – Gość – zobowiązana jest do sprawdzenia stanu technicznego pokoju oraz wyposażenia , niezwłocznie po wprowadzeniu.
 2.  Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do pokoju, równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 3.  Osoba wynajmująca pokój ponosi pełną odpowiedzialność za braki, uszkodzenia i zniszczenia powstałe w pokoju oraz na terenie ośrodka, wyrządzone przez siebie, osoby z nią zamieszkujące oraz odwiedzające.
 4.  Osoba wynajmująca nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściła należną opłatę za pobyt.
 5.  Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia pokoju.
 6.  Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi Ośrodka.
 7.  Szkody powstałe z winy gości rozliczamy na bieżąco.

§ 5

 1.  Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodu oraz pozostawionych przedmiotów w pokojach. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 2. W recepcji można skorzytać z sejfu bezpłatnie.
 3.  W ośrodku pokoje są sprzątane w poniedziałki , środy i piatki,obsługa nie ma prawa do przemieszczania osobistych rzeczy Gości. Prawo wejścia przez obsługę do wynajętego pokoju jest także w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości, mienia lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu ośrodka.

§ 6

 1.  Cisza nocna trwa od godziny 22.00. do 7.00.
 2.  Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka w godz. od 8:00 do 20:00.
 3.  W przypadku, gdy osoba odwiedzająca pozostanie w Ośrodku po godzinie 20:00 osoba odwiedzana (gość zakwaterowany w ośrodku) będzie zobowiązany uiścić niezwłocznie dodatkową opłatę w wysokości 100 zł/noc za każdą z odwiedzających osób.
 4.  Każda osoba łamiąca regulamin może zostać poproszona o opuszczenie terenu Ośrodka.
 5.  Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi ośrodka, uregulowania opłat, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6.  W przypadku odmowy, przekazana zostanie policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 7.  Właściciel i osoby obsługi Ośrodka zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w pokoju bez zobowiązania do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza Regulamin Ośrodka, spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego.
 8.  Palenie ogniska i rozpalane grilla możliwe jest po opłaceniu w recepcji z zachowaniem szczególnej ostrożności, zasad i przepisów P-POŻ.
 9.  Zabrania się wnoszenia do pokoi materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 10.  Dbając o komfort pozostałych gości informujemy, że w pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Prosimy o korzystanie z wydzielonego miejsca na  na zewnątrz.
 11.  W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, zostanie doliczona opłata za likwidację zapachu tytoniowego w wysokości 200zł. [art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r nr 10, poz. 55 z późn.zm)].
 12.  Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć urządzenia pobierające energię, oświetlenie, zakręcić krany oraz zamknąć okna oraz drzwi na klucz.
 13.  Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług proszę je zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@dwlimba.pl, co umożliwi w przyszłości poprawę standardu świadczonych usług.

§ 7

 1.  Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-13 lat.
 2.  Dzieci mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką i na odpowiedzialność dorosłej osoby.
 3.  Właściciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw oraz terenie ośrodka.

§ 8

 1.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody, brakiem prądu itp.
 2.  Cena usług świadczonych przez właściciela Ośrodka nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 3.  Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela Domu Wczasowego Limba dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
 5. Regulamin wchodzi w życie 02.2019